Novela školského zákona k distančnímu vzdělávání

Novela školského zákona byla publikována ve Sbírce zákonů pod číslem 349 a nabyla účinnosti 25. 8. 2020. Jak se tedy dotkne činnosti škol?

Odborná pedagogická veřejnost pečlivě sledovala dění týkající se návrhu novely školského zákona (zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů), kterým Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen ministerstvo) reagovalo na situaci vzniklou vyhlášením nouzového stavu v prvním pololetí tohoto kalendářního roku a kterým mimo jiné došlo k omezení přítomnosti žáků při vzdělávání.

Ministerstvo muselo konstatovat, že právní předpisy neřeší možnost operativního řešení způsobu konání přijímacích zkoušek, maturitních zkoušek, závěrečných zkoušek a absolutorií, pokud je vyhlášen krizový stav podle krizového zákona, nebo je nařízeno jiné mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, nebo příslušné krajské hygienické stanice, které znemožní nebo omezí přítomnost žáků nebo studentů ve školách.

Na základě nových zkušeností s epidemiologickou situací ve druhém pololetí školního roku 2019/2020 považuje ministerstvo za nezbytné jednoznačně ve školském zákoně upravit pravidla pro distanční výuku pro případ možného opakování situace. Jde zejména o nastavení povinnosti školy zajistit pro vybrané případy distanční výuku pro děti, žáky a studenty, pro které je vzdělávání povinné.

Výsledkem této snahy řešit situaci pro další období byl vládní návrh novely školského zákona předložený Poslanecké sněmovně 17.8.2020. Návrh byl projednáván jako tisk 972/0. Předseda Poslanecké sněmovny vyhlásil na návrh vlády stav legislativní nouze, což znamená, že návrh zákona byl projednáván ve zkráceném jednání s vynecháním 1. čtení. 2. a 3. čtení pak proběhlo 19.8.2020 na 57. schůzi Poslanecké sněmovny. Návrh zákona byl schválen. Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu hned 19.8.2020. Senát návrh projednal hned následující den 20.8.2020 na své 26. schůzi. I Senát návrh novely školského zákona schválil. Zákon byl následně doručen 21.8.2020 k podpisu prezidentovi a ten ho v tentýž den podepsal.

Novela školského zákona byla publikována ve Sbírce zákonů pod číslem 349 a nabyla účinnosti 25. 8. 2020. Jak se tedy dotkne činnosti škol?

Změny ve školním zákoně podle novely

Novela školského zákona rozšiřuje Společná ustanovení o nové ustanovení § 184a, které upravuje Zvláštní pravidla při omezení osobní přítomnosti dětí, žáků a studentů ve školách. Ustanovení řeší situaci, kdy je vyhlášeno krizové opatření podle krizového zákona, nařízeno mimořádné opatření podle zvláštního zákona, anebo je nařízena karanténa podle zákona o ochraně veřejného zdraví, kdy není možná osobní přítomnost většiny žáků nebo studentů z nejméně jedné třídy, studijní skupiny, oddělení nebo kurzu ve škole. Týkat se to tedy bude základních škol, středních škol, vyšších odborných škol, základních uměleckých škol a jazykových škol s právem státní jazykové zkoušky. V takto vymezených případech je škola povinna dotčeným žákům a studentům poskytovat vzdělávání distančním způsobem.

Ustanovení řeší stejným způsobem i situaci v mateřské škole, kdy není možná přítomnost většiny dětí, pro které je předškolní vzdělávání povinné, z mateřské školy nebo odloučeného pracoviště nebo nejméně jedné třídy, ve které se vzdělávají pouze tyto děti. I mateřská škola bude muset dotčeným dětem poskytovat vzdělávání distančním způsobem.

Vzdělávání distančním způsobem škola uskutečňuje podle příslušného rámcového vzdělávacího programu (RVP) a školního vzdělávacího programu (ŠVP) v míře odpovídající okolnostem.

První otázka, která ředitele škol a jejich učitele napadne, je, co znamená vzdělávání podle RVP a ŠVP v míře odpovídající okolnostem. Co ještě před Českou školní inspekcí obhájí. V průběhu projednávání zákona v Poslanecké sněmovně se Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zavázalo vydat v co možná nejkratší době metodiku distančního vzdělávání, která na tuto zásadní otázku dá odpověď. Navrhováno dokonce bylo, aby takovéto distanční vzdělávání bylo upraveno prováděcím předpisem. Na základě hlasování o pozměňovacích návrzích nakonec zůstalo pouze u metodiky. Své si k tomu určitě řekne i Česká školní inspekce ve svých materiálech na podporu práce škol.

Vedle povinnosti školy děti, žáky a studenty vzdělávat se uzákoňuje i povinnost dětí, žáků a studentů se distančním způsobem vzdělávat s výjimkou žáků základní umělecké školy a jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky, pro které zůstává jejich zapojení do této formy vzdělávání dobrovolné.

Metodiku ze strany ministerstva přivítají školy i s ohledem na stanovení povinnosti, aby způsob poskytování vzdělávání a hodnocení výsledků vzdělávání distančním způsobem přizpůsobily podmínkám dítěte, žáka nebo studenta pro toto vzdělávání. Podle důvodové zprávy to znamená, že pokud žák či student nemá doma k dispozici počítač, musí škola využít jiný způsob vzdělávání distančním způsobem. Například mu umožní, aby si učivo a úkoly vyzvedl ve škole, pokud tomu tedy nebrání jiné okolnosti, nebo se doporučuje využít pouze telefonického spojení.

Poslanecká sněmovna svým doprovodným usnesením č. 1209 k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 355/2019 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2020, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk 889), požádala vládu o zajištění finančních prostředků v oblasti regionálního školství na pořízení technického vybavení škol tak, aby učitelé na školách byli schopni v případě dalšího omezení provozu realizovat online výuku již od začátku školního roku 2020/2021. Dále aby bylo možné v případě potřeby zprostředkovat vybavení žákům, kteří doma nemají technické vybavení pro zapojení do online výuky.

Velkou diskusi při projednávání návrhu zákona vyvolala skutečnost, že se tímto zákonem ministerstvo zmocňuje k vydávání opatření obecně závazné povahy, kterým by mohlo operativně řešit způsob konání přijímacích zkoušek, maturitních zkoušek, závěrečných zkoušek a absolutorií v případech, kdy bude vyhlášen krizový stav, nařízeno mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví nebo hygienické stanice znemožňující nebo omezující přítomnost žáků nebo studentů ve školách.

Ministerstvo zdůvodnilo svůj návrh, že není možné předvídat podobu, formu a délku konkrétní krizové situace a na ni navazujících epidemiologických opatření a nařízení. Oprávnění vydávat opatření obecně závazné povahy umožní ministerstvu operativně upravit odlišné termíny nebo lhůty stanovené školským zákonem nebo na jeho základě a odlišný způsob nebo podmínky přijímání ke vzdělávání a ukončování středního vzdělávání.

Opatření obecně závazné povahy musí být vydáno v souladu se zásadami a cíli vzdělávání uvedenými v ustanovení § 2 ŠZ. Ministerstvo bude oprávněno opatření obecně závazné povahy vydat bez řízení o návrhu opatření obecné povahy. Podmínkou platnosti je oznámení opatření na úřední desce a zveřejnění opatření způsobem umožňující dálkový přístup nejméně 15 dnů. Účinnosti nabude opatření dnem vyvěšení na úřední desce nebo dnem pozdějším, který je v opatření uveden. Pokud by se změnily důvody pro vydání opatření obecné povahy, je ministerstvo povinno je bezodkladně zrušit nebo změnit.

S ohledem na skutečnost, že děti, pro které je předškolní vzdělávání povinné, žáci a studenti budou mít povinnost vzdělávat se distančním způsobem, bude i nadále platit povinnost omlouvat se, pokud se dítě nebo žák nebude moci vzdělávání zúčastnit například z důvodu nemoci. Ministerstvo doporučuje školám, aby si upravily školní řády a nastavily pravidla pro omlouvání v případě vzdělávání distančním způsobem. Obdobně by se to mělo týkat i úpravy pravidel pro hodnocení žáků v těchto mimořádných situacích.

Jak již bylo výše řečeno, zákon byl schvalován v nouzovém stavu. Ministerstvo toto zdůvodňuje skutečností, že podle dosavadního vývoje epidemie nelze vyloučit, že bude potřeba omezovat osobní přítomnost dětí, žáků a studentů ve školách přinejmenším v konkrétních ohniscích výskytu nákazy. Pokud by návrh novely školského zákona byl projednáván v řádném legislativním procesu, dle názoru ministerstva by to mohlo znamenat ohrožení naplňování základních práv, v tomto případě práva na vzdělávání, zásadním způsobem.

Novela školského zákona tedy nabyla účinnosti 25. srpna 2020. Jednoznačně nastavuje povinnost školám vzdělávat své žáky za zákonem stanovených podmínek distanční formou uzpůsobenou podmínkám žáka. Jednoznačně je také nastavena povinnost žáků tuto formu vzdělávání absolvovat. Toto nám všem asi jasné je, ale jak takovouto povinnost fakticky zrealizovat, tak to je ponecháno na kreativitě ředitelů škol a schopnostech jejich pedagogických pracovníků. A to je pro školy problematika, kdy oprávněně očekávají metodickou podporu ať už ze strany ministerstva nebo České školní inspekce.