Mateřská škola Hlásek

Naše nejdůležitější cíle:

  • Malé skupinky dětí po 10 - 12 dětech, mimo řízenou činnost spojení dvou skupin
  • Podpora zájmu dítěte, podnětné prostředí pro rozumový rozvoj.
  • Podpora vztahů - důraz na dodržování pravidel, ale i schopnost dítěte říci, co potřebuje a jak by si to přálo jinak, konstruktivní řešení konfliktů.
  • Rozvoj komunikace - naslouchám druhým a nebojím se říci svůj názor, pocit, potřebu.
  • Rozvoj kooperativních dovedností - projektová výuka.
  • Dostatek prostoru pro komunikaci s rodinou.
  • Velký prostor pro tělesný rozvoj - pobyt venku, tělesné cvičení, tanec, jóga, pobyt v přírodě, výlety.
  • Sledování potřeb dítěte a individuální přízpůsobení péče každé osobnosti.

 

V prvních třech letech rozvíjí tety zejména dětskou samostatnost a adaptaci na odloučení od rodiny. Od tří let obohacují vzdělávací prostředí o další nabízené činnosti - logopedii, FIO, praktický život, čtení s nečtenáři, matematické a logické aktivity, dílny a pod. Od 3 let začínáme také s angličtinou, pokud o ni mají děti zájem. Děti mají jedenkrát týdně českého lektora angličtiny.  Pozornost a schopnost pracovat a logicky přemýšlet rozvíjí lekce matematiky dle profesora Hejného a  čtení s nečtenáři. Když jsme s těmito aktivitami začínali, byl to experiment, velmi rychle se však dostavily viditelné výsledky. Děti se naučí naslouchat, vyjádřit vlastní názor, logicky a kriticky uvažovat, dokáží pracovat ve skupině i samostatně a nebojí se říci, co se jim líbí a co ne.  Rozvíjíme i sportovní dovednosti, motorické a estetické dovednosti s tvořením a keramikou.

Ve školce máme maximální možnost sledovat preference dítěte, jeho senzitivní období a maximálně ho podporovovat v oblasti, která se zrovna vyvíjí, nechat ho dozrávat. Tříleté děti mají možnost se rozhodnout, zda na aktivitu či lekci půjdou nebo nikoli, volí si oblasti svého zájmu. Pedagogové dítě sledují a nabízí všestranné činnosti. S dozráváním k předškolnímu věku podporujeme více rozvoj pracovních návyků a plánování, které budou potřebovat ve škole. Děti si např. volí pořadí činností, ale podporujeme pozornost, dokončování úkolů, překonávání nezdarů a motivaci k další práci.

 Pro naši výuku ve školce využíváme prvky Montessori - zejména pomůcky praktického života, také zařazujeme prvky práce v centrech ze „Začít spolu“, „Kritické myšlení“ a pro výuku matematiky metodu profesora Hejného. Tato kombinace se nám osvědčila a i ve školce nadále budeme využívat tyto prvky výuky, které děti neškatulkují, ale naopak je rozvíjejí. Velkým úspěchem je v letošním roce třída předškoláků, do které chodí převážně děti, které u nás vyrostly a rozhodly se s námi pokračovat. Předškolní třída je koncipována tak, aby plně připravila děti na plynulý přechod na základní školu, kde pokračují tam, kde v rozvoji svých dovedností skončily.

Pro zájemce o naší školu jsme otevřeli předškolní přípravu jedno odpoledne týdně. Velmi důležitou roli nejen u předškoláků hraje speciální pedagog, který pečlivě sleduje návaznost vývojových období dítěte. Cílem však není například to, aby dítě mělo vyplněné pracovní listy pro předškolní přípravu. Cílem je, aby mělo správné držení ruky, ruka byla uvolněná a pokud je potřeba na tomto pracovat, péče se zaměří na rozvoj grafomotoriky, která může později značně zbrzdit nácvik psaní. Pracovní listy mohou přijít na řadu třeba až ve škole