PÁR SLOV O NÁS

 

Školní poradenské pracoviště

 

Jsme podpůrný tým, který je součástí škol Hlásek - školy, školky i jesliček. Jsme tady primárně pro děti a učitele, kterým pomáháme hledat vhodné cesty k efektivnímu učení, začlenění dětí do kolektivu třídy a případně řešit konflikty. Pravidelně se s dětmi setkáváme, ve školce sledujeme adaptaci na nové prostředí, psychomotorický vývoj dětí, cíleně podporujeme grafomotoriku. Ve spolupráci s učiteli se snažíme děti vhodně stimulovat a napomáhat jejich celkovému rozvoji. Ve škole se zaměřujeme na to, aby učení probíhalo hladce, bez stresu, pomáháme dětem hledat vhodné učební styly, podporovat jejich silné stránky, velký důraz klademe na rozvíjení sociálních dovedností. V případě oslabení některých funkcí důležitých pro učení poskytujeme speciálně pedagogickou péči, nápravy a reedukace, spolupracujeme s externími odbornými zařízeními (pedagogicko-psychologická poradny, speciálně pedagogická centra, střediska výchovné péče). Pracujeme také s celými třídami v rámci zlepšení klimatu, prevence šikany a rizikového chování.

Naše práce s dětmi na bázi depistáže nebo krizové intervence (pozorování ve třídě, řešení aktuálně vzniklých problémů) probíhá na základě souhlasu, který rodiče udělují škole na začátku školního roku. Pokud je s dítětem třeba pracovat opakovaně nebo se objeví závažné téma, jsou rodiče vždy informováni.

 

Kdy se na nás mohou obrátit rodiče? Když si se svým dítětem nevíte rady, když máte dojem, že mu to ve škole nejde, že ve škole není spokojené, neumí se začlenit mezi ostatní děti a nebo řešíte jakýkoli problém spojený se školou.

Jsme k dispozici samozřejmě i jako podpora rodin ve složité životní situaci, v takovém případě po individuální dohodě nabízíme až 10 poradenských konzultací nebo individuálních sezení s dítětem.

 

Záleží nám na přátelské atmosféře v celé škole, aby si děti, rodiče i pedagogové vzájemně důvěřovali a cítili se zde bezpečně.

 

 

S čím můžeme pomoci:

• pomáháme dětem zvládat obtížné situace, ať už vzniknou ve škole, při učení, mezi kamarády, nebo doma

• snažíme se odhalit potenciál a speciální vzdělávací potřeby dětí a zprostředkovávat další služby (dostupné v naší škole a nebo externě)

• poskytujeme přímou reedukační podporu (např. rozvoj grafomotoriky a prostorové orientace, FIE apod.)

• pomáháme rozvíjet sebepoznávání a zdravé sebepojetí

• podporujeme silné stránky dětí, současně je učíme přijímat své slabiny a pracovat na jejich překonávání

• když má dítě emoce, se kterými si samo a nebo jeho okolí neví rady

• jsme průvodci při rozvíjení komunikačních dovedností

 

Co konkrétně nabízíme:

• rozvoj grafomotoriky

• skupiny pro rozvoj komunikačních dovedností

• práce s třídními kolektivy (program prevence rizikového chování, Zipyho a Jablíkovi kamaradi)

• arteterapie (individuální, skupinová)

• poradenství a konzultace

orientační testování školní zralosti u předškoláků