Zájmové kluby v družině

Nově je program družiny v poobědním čase od 13:30 do 15:00 organizován v "klubech". Cílem je dětem nabídnout smysluplný program, který není narušován odchody dětí a vysíláním dětí na vlak apod. V tomto čase mají děti možnost se zapojit do nabízené činnosti nebo nabídnout činnost jinou, vlastní, která je bavila v jiných klubech. V odpoledním bloku od 15:30 do 17:00 jsou pak nabízeny další rozmanité aktivity. 

  • Čtenářský klub

Cíle: rozvoj čtenářských dovedností,  rozvoj čtenářství jako základní podmínky pro další vzdělávání, podpora individuálního zájmu o knihy a čtení, rozvoj kritického myšlení, relaxace formou čtení.

Obsahy: vybavená školní knihovna, dílna čtení, která je časem pro samostatnou četbu dle vlastního výběru, sdílení dojmů z knihy mezi žáky, vzájemná inspirace a podpora ke čtení, čtení jako forma relaxace.

 

  • ICT jako zdroj poznání

Cíle: IT dovednosti jako základ soudobé vzdělanosti

Obsahy: školní rada stanovuje, kdy mohou děti využívat ke své práci počítače, videotechniku a mobily. Zpravidla je to 1 x – 2 x týdně. Dále děti při některých projektech navazují na dovednosti z výuky - psaní všemi deseti, programování pro děti, zpracování videí a fotek.

 

  • Klub zábavné logiky a deskových her

Cíle: podpora logického a matematického myšlení, kooperace a hry podle pravidel, rozvoj strategického uvažování, rozvoj nadání v oblasti matematicko – logického myšlení.

Obsahy: soubor her a logických a strategických aktivit, děti si vybírají hry samy, nebo učitel připraví seznámení s danou hrou a jejími pravidly.

 

  • Badatelský klub

Cíle: podpora realizace zájmů dětí, rozvoj fantazie, poznávání skrze prožitkové, názorné  a smyslové učení, podpora experimentování, tvořivosti, inovací

Obsahy: Děti si vybavují dílnu a klubovnu materiály pro práci se dřevem, keramickou hlínou, materiály pro pokusy, mikroskopy, chemickým nádobím  apod. Učitel předkládá nejrpve nápady na práci v klubu, později jsou děti vedeny k navrhování a realizaci vlastních nápadů pod dohledem učitele. V rámci badatelského klubu vede kroužek práce s elektronikou náš absolvent.

 

  • Klub komunikace  v cizím jazyce

Cíle: podpora rozvoje anglického jazyka, podpora realizace dovedností nadaných dětí, podpora vývoje bilingvních dětí

Obsahy: Děti se setkávají i mimo hodiny výuky angličtiny s tím, že na ně někdo mluví cizím jazykem, rozvíjí pasivní porozumění jazyku, ale jsou  také vedeny k používání anglického jazyka při zájmových a volných činnostech (např. tvoří podle anglického návodu, řeší zadání matematické nebo logické úlohy v angličtině apod.)

 

  • Společenský klub a klub zdraví

Cíle: rozvoj sociálních a občanských dovedností, spoluúčast na rozhodování ve škole a v družině, práce s vlastní energií a agresí, zdravý životní styl a přístup k okolnímu světu a přírodě, respektující komunikace s druhými lidmi

Obsahy: učitelé navazují na ZŠ v péči o sociální kulturu školy, pomáhají řešit dětem konflikty (metoda ČaS pro mě), součástí klubu je, že učitel ukazuje dětem aktivity na „upuštění energie“ – pingpong, sportovní aktivity, řízené souboje, otužování v řece, péče o prostředí kolem nás (třída, zahrada, obec)… Ve spolupráci se školním poradenským pracovištěm  pomáhá psycholožka koučovat děti v případě porušování pravidel, děti využívají „koučovací skupinky“ k řešení svých problémů. Děti jsou vedeny k tomu, aby postupně samy řešili své konflikty a potřeby konstruktivně, na základě modelu učitelů a ostatních dětí. Učí se také pracovat s NUDOU - jak můžu kreativně využít nudu k tomu, abych vymyslel činnost, která mě opravdu baví nebo je nová. Děti své připomínky sdílejí na školní radě a navrhují opatření učitelům družiny.

 

  • Odpolední klub od 15:30 do 17:00
Obsahy: sportovnní aktivity, péče o zahradu, dílny, ...