RNDr. Pavla Polechová, CSc. - matematika (metoda profesora Hejného)

Vzdělání:MFF UK

Další kvalifikace:Garant metody výuky matematiky podle prof. Hejného

Praxe: 24 let lektorka dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v matematice a v problematice kooperativního učení a inkluzívního vzdělávání, členka lektorského týmu prof. Hejného, spolupráce na učebnicích matematiky, podpora matematického myšlení v předškolní výchově

Cílem výuky matematiky není jen pozitivní vztah k mnohdy obávanému předmětu, ale i uvedení do matematického způsobu myšlení. Vycházíme z konstruktivistického pojetí matematiky zpracovaného v učebnicích a metodických materiálech pro první ročníky základní školy, které vytvořil tým profesora Hejného na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy. V praxi to vypadá tak, že dětem nabízíme různá matematická prostředí, v nichž experimentují a přitom získávají zkušenosti, které jim pomohou vybudovat si matematické struktury a schémata. Matematika tak ztrácí nálepku předmětu odtrženého od života. Právě na podkladě těchto zkušeností žák objevuje a konstruuje matematické zákonitosti a vztahy. Radost při objevování ho motivuje.

Skutečná znalost totiž nemůže být předána, ta může být pouze zkonstruována. Lze to ilustrovat na jednoduchém příkladě. Představte si, že z nějakého důvodu je potřeba, abyste znali počet oken v bytě Vašeho známého. Nikdy jste u něj nebyli. On Vám to číslo sdělí, ale za pár dnů už ho nevíte. Kdyby Vás ovšem místo „biflování čísla“ pozval několikrát k sobě domů, Vy jste prošli všemi místnostmi bytu a v každé zažili něco zajímavého, dokážete po otázce na počet oken odpovědět správně - jen co bytem v duchu projdete a okna spočítáte. Schéma bytu máte totiž uloženo v hlavě. Analogicky vypadá získávání a ztrácení informace, kterou nám pouze někdo sdělí – nebo naopak nabývání a vybavování znalostí díky schématům získaným vlastním experimentováním a objevováním.

A jde o to, že žádné dítě se nemusí matematiky bát a že si ji naopak může užívat, protože děti experiment, objevování a tvoření milují.

 

Štítky:

|