Podrobný popis výuky

    Pro celkový pohled na výuku prostudujte školní vzdělávací program. V tištěné podobě je k zapůjčení v kanceláři nebo k nahlédnutí na nástěnce u vstupu do MŠ. Veškeré dotazy a připomínky zodpoví Markéta Bosáková.
 

SVP MŠ HLASEK 2018.doc 

 

Charakteristika Mateřské školy Hlásek

Mateřská škola Hlásek je prvním krokem ve vzdělávání dětí ve věku 2-6 let. Cílem MŠ není jen všestranný rozvoj předškolního dítěte dle Rámcového vzdělávacího plánu vydaného MŠMT ČR a jeho kvalitní příprava pro zvládnutí nároků dalšího vzdělávání a spokojenost dítěte ve školce, ale také komunikace s rodinou a společné upevňování zásad společného fungování ve společnosti. Důležitými pilíři, které se pak prolínají celým vzdělávacím systémem Hlásku, je slušnost, samostatnost, zodpovědnost, ohleduplnost, spolupráce a ochota pomáhat.

Nevzděláváme jen děti, vzděláváme se navzájem, učíme se a hledáme cesty, jak jít tím správným směrem.

Naše nejdůležitější cíle:

  • Malé skupinky dětí po 10 - 14 dětech, mimo řízenou činnost spojení dvou skupin.
  • Podpora zájmů dítěte, podnětné prostředí pro rozumový rozvoj.
  • Podpora vztahů - důraz na dodržování pravidel, ale i podpora schopnosti dítěte říci, co potřebuje a jak by si to přálo jinak, konstruktivní řešení konfliktů.
  • Rozvoj komunikace - naslouchám druhým a nebojím se říci svůj názor, pocit, potřebu.
  • Rozvoj kooperativních dovedností - projektová výuka.
  • Dostatek prostoru pro komunikaci s rodinou.
  • Velký prostor pro tělesný rozvoj - pobyt venku, tělesné cvičení, tanec, jóga, pobyt v přírodě, výlety.
  • Sledování potřeb dítěte a individuální přizpůsobení péče každé osobnosti.

V prvních třech letech tety rozvíjí zejména dětskou samostatnost a pomáhají dětem i rodičům s adaptací. Od tří let obohacují vzdělávací prostředí o další nabízené činnosti - logopedii, FIO, praktický život, čtení s nečtenáři, matematické a logické aktivity, začínáme také s angličtinou, pokud o ni mají děti zájem. Děti se učí pravidelnosti, pomalu si zvykají na delší úsek, kdy je třeba se soustředit, naučí se naslouchat, vyjádřit vlastní názor, logicky a kriticky uvažovat, dokáží pracovat ve skupině i samostatně a nebojí se říci, co se jim líbí a co ne. Dále rozvíjíme i sportovní dovednosti, motorické a estetické dovednosti s tvořením a keramikou.

Ve školce máme maximální možnost sledovat preference dítěte, jeho senzitivní období a maximálně ho podporovat v oblasti, která se zrovna vyvíjí a nechat ho dozrávat. Tříleté děti mají možnost se rozhodnout, zda na aktivitu či lekci půjdou nebo nikoli, volí si oblasti svého zájmu. Pedagogové dítě sledují a nabízí všestranné činnosti. V předškolním věku podporujeme více rozvoj pracovních návyků a plánování, které budou potřebovat ve škole. Děti si např. volí pořadí činností, ale podporujeme pozornost, dokončování úkolů, překonávání nezdarů a motivaci k další práci.

Pro naši výuku ve školce využíváme prvky Montessori - zejména pomůcky praktického života, u starších dětí zařazujeme prvky práce v centrech ze „Začít spolu“, prvky „Kritického myšlení“ a pro výuku matematiky metodu profesora Hejného. Tato kombinace se nám osvědčila a i ve školce nadále budeme využívat tyto prvky výuky, které děti neškatulkují, ale naopak je rozvíjejí.

Předškolní třída je koncipována tak, aby plně připravila děti na plynulý přechod na základní školu, kde pokračují tam, kde v rozvoji svých dovedností skončily. Do předškolní třídy dochází pravidelně paní učitelka, která si pak děti přebírá do první třídy.

Zápis do mateřské školy:

Do mateřské školy se nám v květnu 2019 přihlásilo 20 dětí, z toho jsme 14 přijali a 6 jsme museli z důvodu kapacity odmítnout. V mateřské škole nám zůstaly 3 děti s odkladem povinné školní docházky.

Pro zájemce o naši školu vždy na jaře pořádáme přípravné bloky pro předškoláky, kteří nenavštěvují naši mateřskou školu. Adaptace „nehláskovských” dětí je velmi důležitá. Mateřská škola systematicky připravuje děti v duchu naší filozofie, učí děti ohleduplnosti, umění se vyjádřit a plánovat si svůj čas. Výhodou je, že se děti dobře znají a přechod do první třídy je pak plynulý. Zároveň se rodiče předškoláků velmi nenásilně seznamují s povinnostmi rodičů a díky předškolní třídě mají dostatek času si ujasnit, zda je naše základní škola pro ně to pravé. S rodiči trávíme hodně času a ujasňujeme si společná očekávání.

Velmi důležitou roli nejen u předškoláků hraje speciální pedagog a školní psycholog, kteří pečlivě sledují návaznost vývojových období dítěte. Předškoláky si přebírá již od předškolní třídy na několik hodin v týdnu budoucí paní učitelka. Dalšími klíčovými oblastmi podpory v předškolním věku je logopedie a grafomotorická příprava.

Zájmové aktivity v MŠ

V dopoledních blocích je zařazen sborový zpěv s externím lektorem nebo lekce TV v místní sokolovně. Děti se během školního roku účastní lekcí plavání, bruslení, předškolní třída jela letos na jaře poprvé na školu v přírodě. Odpolední program je doplněn lekcemi zaměřenými na tvoření, fantazii, logické myšlení a pohybové aktivity. Každé dítě si také může vybrat z pestré nabídky odpoledních zájmových aktivit, jako je judo, hudební nástroje, jóga, angličtina, lego kroužek, sportovní kroužek nebo tanečky.

 

„Objevuji svět“ ( 2 - 4 roky)

V tomto programu budeme mít dvě malé skupinky po 8 - 12 dětech. Každá skupina má svou tetu, případně i asistentku. Při řízeném programu pracují v malé skupince, kde mohou tety maximálně sledovat potenciál a potřeby dětí. Při volných hrách, pobytu venku, jídle, cvičení  apod. tráví čas společně s druhou skupinou, aby si rozšířily sociální vazby i s jinými dětmi. Program poskytuje bezpečné a připravené prostředí pro individuální rozvoj dítěte. V předškolním věku mají děti přirozenou touhu poznávat, kterou pedagog maximálně podporuje. Předškolní pedagog připravuje tématické vzdělávací aktivity a nabízí dítěti činnosti, které rozvíjejí všechny schopnosti a dovednosti.  U nejmenších dětí je primární samostatnost, sebeobsluha a praktický život. U dětí ve věku 3 – 4 let ještě nechává plný prostor pro volbu činností. Pokud se dítě nechce účastnit řízené aktivity, může zvolit volnou hru, ale nesmí rušit. Lektoři vzdělávacích lekcí nenutí děti k účasti. Připravují si tak kvalitní program, aby dítě přišlo samo a účastnilo se na základě své vlastní vnitřní motivace, čímž si odnáší mnohem kvalitnější poznatky. Výukové prostředí je založeno na pozitivní motivaci, vzájemném respektu a naslouchání, dodržování společně vytvořených pravidel a podpory přirozené touhy po vzdělávání.

 

„Než půjdu do školy“ ( 5-6 let)

I u starších dětí máme dvě malé skupinky po asi 10 - 12  dětech. Každá skupina má svou tetu, případně i asistentku. Při řízeném programu pracují v malé skupince, kde mohou tety maximálně sledovat potenciál a potřeby dětí, rozvíjet potřebné dovednosti pro vstup do školy. Při volných hrách, pobytu venku, jídle, cvičení  apod. tráví čas společně s druhou skupinou, aby si rozšířily sociální vazby i s jinými dětmi.U předškolních dětí je kromě výše uvedených cílů dbáno na komplexní přípravu na nároky dalšího vzdělávání v našich školách. Při volných činnosti sledujeme jejich senzitivní období a podporujeme silné stránky. V rámci řízeného programu jsou sledovány všechny oblasti vývoje dané Standardy předškolní výchovy, které vymezují schopnosti a dovednosti dítěte opouštějící mateřskou školu. Více už je dbáno na rozvoj pracovních návyků a schopnosti vybrat si a dokončit svou práci. Učitelka i lektoři u předškolních dětí již učí dítě, že je třeba se zúčastnit řízeného programu a učí se soustředit vymezenou dobu na danou činnost. Menší míra volby činnosti je nahrazena větší  pozorností na práci s motivací (dítě chápe smysl nabízených činností, vybírá si, kdy povinné aktivity dokončí, učí se sebehodnocení apod.). Učitelka ve spolupráci se speciálním pedagogem a učitelkou 1. stupně sleduje vývoj dítěte a případně stanovuje oblasti, kterým je třeba věnovat větší pozornost. Pokud je zhodnoceno jako potřebné, děti jsou podporovány v rozvoji programy Maxík, FIO nebo pracují s logopedickým asistentem.