Podrobný popis výuky

    Pro celkový pohled na výuku prostudujte školní vzdělávací program. V tištěné podobě je k zapůjčení v kanceláři nebo k nahlédnutí na nástěnce u vstupu do MŠ. Veškeré dotazy a připomínky zodpoví Markéta Bosáková.
 

SVP MŠ HLASEK 2018.doc 

 
Nejdůležitější body si můžete pročíst níže. Pro nahlédnutí do tříd sledujte na stránkách informace o DOD.
 

„Objevuji svět“ ( 2 - 4 roky)

V tomto programu budeme mít dvě malé skupinky po 8 - 12 dětech. Každá skupina má svou tetu, případně i asistentku. Při řízeném programu pracují v malé skupince, kde mohou tety maximálně sledovat potenciál a potřeby dětí. Při volných hrách, pobytu venku, jídle, cvičení  apod. tráví čas společně s druhou skupinou, aby si rozšířily sociální vazby i s jinými dětmi. Program poskytuje bezpečné a připravené prostředí pro individuální rozvoj dítěte. V předškolním věku mají děti přirozenou touhu poznávat, kterou pedagog maximálně podporuje. Předškolní pedagog připravuje tématické vzdělávací aktivity a nabízí dítěti činnosti, které rozvíjejí všechny schopnosti a dovednosti.  U nejmenších dětí je primární samostatnost, sebeobsluha a praktický život. U dětí ve věku 3 – 4 let ještě nechává plný prostor pro volbu činností. Pokud se dítě nechce účastnit řízené aktivity, může zvolit volnou hru, ale nesmí rušit. Lektoři vzdělávacích lekcí nenutí děti k účasti. Připravují si tak kvalitní program, aby dítě přišlo samo a účastnilo se na základě své vlastní vnitřní motivace, čímž si odnáší mnohem kvalitnější poznatky. Výukové prostředí je založeno na pozitivní motivaci, vzájemném respektu a naslouchání, dodržování společně vytvořených pravidel a podpory přirozené touhy po vzdělávání.

 

V ceně je zahrnuto:

 • předškolní program dle Rámcového vzdělávacího plánu MŠMT ČR
 • jedenkrát týdně Angličtina
 • podpora čtenářské gramotnosti podle programu „Čteme s nečtenáři a učíme je kriticky myslet“
 • jednou týdně „Výchova pro vztah k matematice“/ metoda prof. Hejného s paní učitelkou ze ZŠ
 • podpora rozvoje jednotlivých kognitivních funkcí - program "Feuersteinovo instrumentální obohacování"
 • jednou týdně TV  v sokolovně
 • odpolední kroužky v ceně (přírodovědný kroužek, keramika a tvořivé techniky, logohrátky, sbor)
 • dvakrát ročně depistáž logopedických vad a pravidelné depistáže a péče psychologa
 • stálá péče a hodnocení vývoje speciálním pedagogem
 • spolupráce s dalšími odborníky podle individuálních potřeb dítěte

 

„Než půjdu do školy“ ( 5-6 let)

I u starších dětí máme dvě malé skupinky po asi 10 - 12  dětech. Každá skupina má svou tetu, případně i asistentku. Při řízeném programu pracují v malé skupince, kde mohou tety maximálně sledovat potenciál a potřeby dětí, rozvíjet potřebné dovednosti pro vstup do školy. Při volných hrách, pobytu venku, jídle, cvičení  apod. tráví čas společně s druhou skupinou, aby si rozšířily sociální vazby i s jinými dětmi.U předškolních dětí je kromě výše uvedených cílů dbáno na komplexní přípravu na nároky dalšího vzdělávání v našich školách. Při volných činnosti sledujeme jejich senzitivní období a podporujeme silné stránky. V rámci řízeného programu jsou sledovány všechny oblasti vývoje dané Standardy předškolní výchovy, které vymezují schopnosti a dovednosti dítěte opouštějící mateřskou školu. Více už je dbáno na rozvoj pracovních návyků a schopnosti vybrat si a dokončit svou práci. Učitelka i lektoři u předškolních dětí již učí dítě, že je třeba se zúčastnit řízeného programu a učí se soustředit vymezenou dobu na danou činnost. Menší míra volby činnosti je nahrazena větší  pozorností na práci s motivací (dítě chápe smysl nabízených činností, vybírá si, kdy povinné aktivity dokončí, učí se sebehodnocení apod.). Učitelka ve spolupráci se speciálním pedagogem a učitelkou 1. stupně sleduje vývoj dítěte a případně stanovuje oblasti, kterým je třeba věnovat větší pozornost. Pokud je zhodnoceno jako potřebné, děti jsou podporovány v rozvoji programy Maxík, FIO nebo pracují s logopedickým asistentem.

 

V ceně je zahrnuto:

 •  
 • předškolní program dle Rámcového vzdělávacího plánu MŠMT ČR
 • jedenkrát týdně Angličtina
 • podpora čtenářské gramotnosti podle programu „Čteme s nečtenáři a učíme je kriticky myslet“
 • jednou týdně „Výchova pro vztah k matematice“/ metoda prof. Hejného s paní učitelkou ze ZŠ
 • podpora rozvoje jednotlivých kognitivních funkcí - program "Feuersteinovo instrumentální obohacování"
 • jednou týdně TV  v sokolovně
 • odpolední kroužky v ceně (přírodovědný kroužek, keramika a tvořivé techniky, logohrátky, sbor)
 • dvakrát ročně depistáž logopedických vad a pravidelné depistáže a péče psychologa
 • stálá péče a hodnocení vývoje speciálním pedagogem
 • spolupráce s dalšími odborníky podle individuálních potřeb dítěte
 • 3x týdně setkávání s budoucím učitelem 1. třídy
 • péče psychologa - v předškolním roce zmapování zralosti a případně práce s programem MAXÍK