JAK V HLÁSKU PRACUJEME S DĚTMI

Prvořadým zájmem všech zaměstnanců MŠ Hlásek je vytvoření pohodového, bezpečného a důvěrně známého prostředí pro všechny děti, které naši školku navštěvují. Tomuto účelu slouží i náš adaptační program na začátku školního roku.Vzdělávání probíhá na základě integrovaných bloků, které nabízejí dítěti vzdělávací obsah v přirozených souvislostech a vztazích, tudíž je získaná zkušenost komplexnější, smysluplnější a pro dítě prakticky využitelná. Důraz klademe na připravené prostředí, tedy takové, které dokáže svými podněty nabízet to, co v dané chvíli nebo období dítě zajímá, na co je citlivé, co potřebuje zjistit a chce se právě učit. Snažíme se o maximální využití vnitřní motivace dítěte.  
V MŠ Hlásek sledujeme aktuální vývoj pedagogických přístupů a metod, jejichž výsledky začleňujeme do programu, avšak tak, aby to nebylo na úkor přehlcenosti dětí, či zmatení a pozměňování našich pravidel a stanovených cílů. Využíváme dobré nápady k obohacení podnětného prostředí a nabízíme dětem např. koncepty Matematika hrou dle prof. Hejného, výuku angličtiny, práci v centrech aktivit dle programu Začít spolu či rozvoj předčtenářských dovedností metodou Kritického myšlní (RWCT). Tyto programy jsou začleněny do center aktivit a sledují tematicky týdenní plán. 
Využíváme také komunitní kruh jako metodu, která napomáhá budování vztahů založených na vzájemné úctě a respektu. Podporujeme tím naslouchání, sdílení, účast a začlenění se a zavádění pravidelných rituálů a zvyků. Dále používáme metodu prožitkového a kooperativního učení hrou, která je založena na přímých zážitcích dítěte, podporuje dětskou zvídavost a potřebu objevovat, podněcuje radost dítěte z učení a zájem poznávat nové. Děti mají dostatek prostoru pro spontánní hru, ale účastní se i aktivit tzv. řízených, které probíhají zpravidla v menších skupinách. Využíváme i situačního učení, kdy využíváme situací, které dětem poskytují praktické ukázky životních souvislostí. Za velmi důležité považujeme spontánní a sociální učení, které je založené na principu přirozené nápodoby. Vzhledem k umístění školky v malé obci v lokalitě CHKO využíváme k pobytu dětí venku nejen vlastní zahrady, která je stále dovybavována kreativními herními prvky pro individuální i kolektivní hru, ale i podnětného přírodního prostředí přilehlého okolí, které je využíváno nejen k vycházkám, ale i k realizaci tematické řízené činnosti. 
V rámci mateřské školy Hlásek působí také odborníci, kteří se zaměřují se na různé metody práce a individuálního rozvoje: 

Speciální pedagožka se zaměřuje na grafomotoriku a arteterapii  
a pravidelně s dětmi provádí grafomotorický screening, jehož cílem je zmapování grafomotorického projevu dětí. Jedná se o soubor psychomotorických činností, které dítěti umožňují správně psát a kreslit, čili vykonávat účelné pohyby založené na koordinaci oko – ruka. Speciální pedagožka proto sleduje uvolněný úchop a celkové držení těla při výtvarných a postupně psacích činnostech. Všímá si přitom tlaku na psací náčiní a rozvoje kresby a zobrazovaných detailů. Následně konzultuje s učiteli vhodné aktivity, které podporují rozvoj jemné motoriky, grafomotoriky i zrakového vnímání. V indikovaných případech se věnuje dítěti individuálně – buď s cílem nácviku úchopu a reedukace grafomotoriky, nebo směrem k arteterapii, kde podporuje práci s napětím v těle, uvolnění tenze, emocí a dalších jevů, které se pak společně promítají do křečovitého úchopu či napjatého držení těla, tedy nepohody při kreslení a psaní a celkové rychlé unavitelnosti. Grafomotoriku nevnímáme jako izolovanou problematiku, vždy ji sledujeme v celkovém kontextu osobnosti a chování dítěte. Necílíme tedy primárně na nácvik krasopisu, ani na bezpodmínečně správný úchop. Soustředíme se především na celkové vnímání napětí a uvolněnosti v těle a celé ruce, na vhodné a komplikující návyky, v neposlední řadě na prožitek dítěte u aktivit „spojených s tužkou“ (tj. psacího, kresebného a malířského náčiní). Zaměřujeme se na to, aby děti prožívaly grafomotorické aktivity spontánně a nezískaly vůči nim vnitřní blok. Aktivní stimulací podporujeme děti v přirozeném dozrávání vizuomotorické koordinace, prostorové orientace, seriality a dalších funkcí podílejících se na psaní a kreslení.  

Metodička FIO (Feuersteinovo instrumentální obohacování) pracuje individuálně nebo v malých skupinkách nad pracovními listy z jednotlivých Feuersteinových sešitů. Každý sešit (instrument) je zaměřen na rozvoj určitých kognitivních funkcí – porovnávání, vnímání počtu, rozlišování  emocí, orientace v prostoru, analytické myšlení, zrakové vnímání apod. Úkoly v rámci jednoho sešitu jsou odstupňovány podle obtížnosti, tak že dítě prochází po malých krůčcích na těžší a těžší úkoly a učí se těžit ze získaných zkušeností. Úkol, který byl na počátku pro dítě nezvládnutelný je tak nakonec pro dítě lehký a dítě zažívá radost z učení. S těmito nástroji metodička pracuje společně s dětmi tak, že je vede k vlastnímu pojmenovávání způsobu práce, porozumění zadání, vyhodnocování vlastního postupu, přepracovávání a objevování nových strategií práce, diskutování o možných řešeních a argumentaci vlastního názoru apod. Dítě tak postupně samo objevuje vlastní strategie práce, díky postupně vzrůstající obtížnosti se je učí aplikovat a dokáže je nakonec i pojmenovat a použít v jiných předmětech, kde narazí na obtížný úkol.  

Hlavní cíle této metody sledované MŠ jsou: 

- aktivní přístup k učení (vnitřní motivace) 
- spolupráce ve skupince v menší, větší i samostatně 
- rozvíjení řeči, slovní zásoby  
- jasné, zřetelné a soustředěné vnímání (zrakového a sluchového vnímání) 
- systematické zkoumání a vyhledávání informací 
- schopnost předem promyslet strategii –(promyslím, co vím, co udělám první,  
  rozdělení na jednotlivé kroky, prozkoumávání zadání, potřebuji si něco ujasnit, 
  zeptám se, najdu pomůcku nebo volím jiné strategie) 
- přesné a výstižné označování a pojmenování 
- grafomotorika: držení tužky, posed, cviky na uvolnění ruky 
- práce s chybou 
- uchování stálosti jevů (velikost, tvar, počet...) 
- systematická kontrola po dokončení 
- překonání prvotního neúspěchu a dokončení i těžších stránek 
- emoční a sociální rozvoj  
Školní psycholožka a výchovná poradkyně, která je k dispozici rodičům  
i pedagogům, kterým pomáhá nalézt způsob jak nejlépe vyhovět individuálním potřebám dětí, porozumět jejich trápení a efektivně řešit problémy.  

Klinický logoped (externí), který nás jednou ročně navštěvuje s cílem nalézt děti, které potřebují speciální logopedickou péči, a předat doporučení logopedickým asistentům ve školce, pedagogům i rodičům, jak s těmito dětmi pracovat. V rámci řízené činnosti se totiž zaměřujeme i na logopedickou prevenci, jež je souhrnem mnoha logopedických cvičení a her. Cílem této prevence je předcházet špatné výslovnosti, rozvíjet řečové a komunikační dovednosti dětí a celkově tak podpořit úspěch v následné školní výuce. Špatná výslovnost hlásek, která může mít příčinu v nedostatečném sluchovém rozlišování, strnulosti orofaciálních svalů či nedostatečně rozvinuté artikulaci, často souvisí  
s problémy při výuce čtení a psaní. Součástí logopedické prevence jsou dechová  
a fonační cvičení, rozvíjení obratnosti mluvidel, fonematického sluchu a sluchového vnímání, činnosti pro posílení sluchové a zrakové paměti, rozšiřování aktivní slovní zásoby, rytmizační a pohybové hry,  povídání, básničky, písničky, rýmovačky ale  
i rozvoj jemné a hrubé motoriky.  

Učitelka 1. stupně pravidelně jednou týdně navštěvuje předškolní třídu  
a zaměřuje se na rozvoj předčtenářských dovedností a předmatematických představ (které jsou součástí metodiky M. Hejného) s cílem umožnit dětem hladký přechod do 1. třídy ZŠ. Hravou formou seznamuje děti s metodami a způsoby práce, se kterými se v 1. třídě setkají. Naším záměrem je vytvoření příjemného a dobře známého prostředí s bezpečými vztahy a zázemím tak, aby přechod dětí mezi mateřskou a základní školou byl plynulý a přirozený.