Kam směřujeme?

   S rodiči i učiteli stále věnujeme hodně času diskuzím o koncepci školy. V zásadě se s rodiči shodneme na tom, že nechceme být ani škola klasická, s pevně daným a neměnným řádem, ani škola úplně svobodná s maximální volností témat a výstupů. Najít zlatou střední cestu je naším nelehkým úkolem. Obecně by se dalo říci, že se děti ke svobodě "propracovávají". Zpočátku se s učiteli/průvodci učí vhodné učební strategie, pravidlům chování, samostatnostnému plánování, pracovním návykům a triviu základních dovedností. Takto nabyté dovednosti pak mohou využívat ve starším věku k realizaci projektů, které si sami zvolí a více čerpat z možnosti volby metod, času, prostoru pro učení atd.

 

     Hlavním naším záměrem je "skutečná" individualizace. Volíme si určité výchozí přístupy a metody výuky (viz níže). V maximální možné míře ale musíme poznat potřeby dítěte, očekávání, potřeby a nároky rodičů a na základě toho najít takový způsob výuky, ve kterém se bude dítě stále posouvat dopředu k cílům, které si společně s dítětem vytkneme. Nesledujeme tedy vždy jen konkrétní metodu, ale naším cílem je, aby dítě postupně umělo posoudit, jestli mu metoda vyhovuje, co by mohlo dělat jinak, vědělo, jak se vyrovnat s krizovými momenty, volilo konstruktivní řešení, zbalo své pracovní strategie atd.

 

Konkrétní příklad: Při aplikaci jakékoliv metody se stane, že některému dítěti nevyhovuje buď způsob výuky nebo přístup učitele, skladba skupiny apod. V tu chvíli nepřehodnocujeme, jaké jiné metody používat v celé škole, protože jiným dětem vyhovují. Takové konflikty ale vítáme, protože můžeme dítě provádět těmito malými krizemi tak, aby se učilo popsat: Co by mu mohlo v těžkých situacích pomoci? Co by chtěl jinak? Co potřebuje? V čem musí respektovat přání učitele, spolužáků a proč? Kde je prostor pro jeho vlastní volbu? Jak může z takové zkušenostit vyvodit strategii použitelnou v jiných učebních situacích? apod.

 

Dále u každého dítěte diskutujeme individuálně o tématech jako: zvyšovat zátěž x nechat dozrávat, řád x svoboda, kvantita x kvalita, individuální postup x kooperace, vnitřní motivace x vnější motivace, hodnocení x sebehodnocení, povinnost x chuť se učit, ochraňovat x konfrontovat s obtížemi a pod. Prozkoumáváme možnosti, narážíme na slepé uličky, společně s dětmi se učíme hledat řešení různých životních situací tak, aby se konfliktů a krizí nebály, ale učily se je konstruktivně řešit.

 

Co tedy nyní nabízíme?

Používané metody výuky ve školce i ve škole 

 • Matematika podle prof. Hejného (učebnice nakladatelství Fraus)

 • Prvky z programu "Začít spolu":vzdělávací program akreditovaný MŠMT a odpovídající Rámcovému vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání

 • Čteme s nečtenáři a učíme je kriticky myslet -  www.kritickemysleni.cz

 • Metodika Feuersteinova instrumentálního obohacování  -  FIO  /www.ucime-se-ucit.cz/o-metode/ - princip zprostředkovaného učení, který prostupuje všemi vzdělávacími oblastmi, ale zároveň může sloužit k podpoře konkrétních kognitivních deficitů.

 • MBTI - typologie poznávání a temperamentu, prostřednictvím které bereme v úvahu typ vnímání a myšlení každého dítěte a učitele při plánování výuky

Co umí naše děti na konci prvního stupně?

 • Umí se domluvit, říci si o pomoc nebo sami pomoci druhým. 

 • Přemýšlí kriticky a v souvislostech.

 • Umí spolupracovat s druhými.

 • Respektují domluvená pravidla i druhé.

 • Umí diskutovat a hájit svůj názor.

 • Umí popsat své pocity a potřeby.

 • Plánují si svou práci a drží se plánu.

 • Umí se učit.

Na čem pracujeme? O čem diskutujeme individuálně u každého dítěte?

 • Umí překonávat překážky? Co to znamená v praxi? Nenecháme ho jít dál, dokud neporozumí alespoň na základní úrovni, dokud nemá radost z objevení řešení?
 • Obstojí v porovnání s nároky jiné školy? Co jsou standardy, které musí dítě u nás zvládnout a co je chceme naučit navíc (udělat přijímačky nebo rozvíjet komunikativní a sociální dovednosti?).
 • Umí se přizpůsobovat změnám? Zajišťujeme bezpečné prostředí, i když se často střídají učitelé?
 • Poznává své silné a slabé stránky? Má dostatek času pracovat na tom, v čem je dobrý, nebo většinu času věnuje zvládnutí povinných výstupů?
 • Jak vyučovat angličtinu v nejnižších ročnících, aby děti nezatěžovala, ale bavila?
 • Co propojuje výuku ve všech oblastech a metodách? FIO - zprostředkované učení?