VZDĚLÁVACÍ BLOKY DLE VĚKU DĚTÍ

  1. Vzdělávací rámec „Objevuji svět“ (2 - 4 roky)   

Vzdělávání je realizováno s ohledem na věkovou charakteristiku dětí, zohledňuje jejich vývojová specifika a potřeby, umožňuje individualizovaný přístup. 
         Výukové prostředí je založeno na pozitivní motivaci, vzájemném respektu a naslouchání, dodržování společně vytvořených pravidel a podpory přirozené touhy po vzdělávání prostřednictvím hry. Pedagog připravuje tematické vzdělávací aktivity a nabízí dítěti činnosti, které rozvíjejí všechny schopnosti a dovednosti, přičemž maximálně podporuje přirozenou touhu dětí poznávat. Při řízených činnostech v ranním kruhu pracují děti s pedagogem odděleně ve svých třídách (děti jsou rozděleny do dvou skupin). Práce s menší skupinou dětí umožňuje individuálnější přístup a nabízí více prostoru k vyjádření se všech dětí. Po ranním kruhu se s dětmi pracuje v centrech aktivit (CA) ke kterým patří např. Kostky, Ateliér, Manipulační hry, Knihy a písmena, Dílna, Pohyb, Dramatika, Hudba. Děti si dle svého zájmu vybírají jednu činnost z připravené tematické nabídky (ze 3-5 činností v CA). Při činnostech v centrech aktivit, volné hře, pobytu venku, cvičení, stolování apod. tráví čas děti společně, a tak mají dostatek příležitostí k rozšiřování sociálních vazeb s ostatními dětmi.  

 

  1. Vzdělávací rámec „Než půjdu do školy“ (5 - 7 let) 

           Vzdělávání probíhá s ohledem na věkovou charakteristiku dětí, zohledňuje jejich vývojová specifika a potřeby, umožňuje individualizovaný přístup. U předškolních dětí je kromě výše uvedených cílů dbáno na komplexní přípravu na nároky dalšího vzdělávání v našich školách.  
           Při volných činnosti sledujeme senzitivní období dětí a podporujeme jejich silné stránky. V rámci řízeného programu jsou sledovány všechny oblasti vývoje dané Standardy předškolní výchovy, které vymezují schopnosti a dovednosti dítěte opouštějící mateřskou školu, přičemž je dbáno na individuální přístup a individuální schopnosti dětí. Dětem jsou nabízeny aktivity jako „čtení s nečtenáři“ nebo „hraní s matematikou“ podle Hejného metody, které pomáhají v předškolní přípravě, a dále hudební dílna, angličtina nebo návštěva sokolovny. Součástí programu je i prožitkové učení v rámci tématu či projektu, preventivní logopedická péče se zaměřením na uvolnění jazyka a mluvidel a rozvoj slovní zásoby, ale individuálně i rozvoj grafomotoriky pod vedením odborníka. Více se zaměřujeme na rozvoj pracovních návyků a schopnosti vybrat si a dokončit svou práci. Učitelka i lektoři u předškolních dětí již učí dítě, že je třeba se zúčastnit řízeného programu a učí se soustředit vymezenou dobu na danou činnost. Snaží se posílit zájem dětí o učení a napomáhají dětem rozvíjet tvořivost a fantazii, rozvíjet samostatnost a sebeobsluhu, nevnímat chybu jako chybu, ale jako zásadní součást procesu učení, vnímat své silné a slabé stránky a dále je rozvíjet, umět si říct o pomoc a umět pomoct jinému a zvládnout tak start školní docházky se zdravým sebevědomím. V tomto ohledu je velmi nápomocné zařazování práce s materiály Feuersteinova instrumentálního obohacení. Dále jsou zařazovány dny, kdy se děti učí pracovat v centrech aktivit dle programu Začít spolu.  

 Velká pozornost je věnována práci s motivací (dítě chápe smysl nabízených činností, vybírá si, kdy povinné aktivity dokončí, učí se sebehodnocení apod.).  Dítě má možnost ovlivnit svým aktuálním zájmem program a téma dne, případně hlasováním ovlivnit situaci, ve které se děti mohou opravdu svobodně rozhodnout. Učitelka ve spolupráci se speciálním pedagogem a učitelkou 1. stupně sleduje osobnostní růst a vývoj dítěte a případně stanovuje oblasti, kterým je třeba věnovat větší pozornost.  

Uvedená teoretická východiska jsou prakticky realizována v třídním vzdělávacím programu. Program je rozdělen na čtyři velké bloky po dvou základních tématech. Konkrétní činnosti naplňující tato témata by měly rozvíjet všechny oblasti výše uvedené v teoretické části. 

 


  1.