Náš vzdělávací obsah je rozpracován do dvou základních vzdělávacích rámců odrážejících věk dětí, do kterých se promítají všechny vzdělávací oblasti a klíčové kompetence předškolního vzdělávání. 

Motto: AKTIVNÍ UČENÍ (Kompetence k učení)  

 • Samostatné řešení vzniklé situace 

 • Vnitřní motivace k učení a zájem o aktivity 

 • Soustředění se na aktivitu dle věku 

 • Využití různých informativních zdrojů 

 • Umění vyjádřit svá přání a potřeby 

Motto: RESPEKT K DRUHÝM (Kompetence k řešení problémů)  

 • Respektování osobnosti druhého 

 • Dodržování pravidel 

 • Ochota pomoci či schopnost přijmout pomoc 

 • Respektování výsledků své práce a svého prostředí 

 • Schopnost přijmout zodpovědnost za své chování 

Motto: VZÁJEMNÁ KOMUNIKACE (Kompetence komunikativní) 

 • Umění sdělit své pocity a myšlenky 

 • Schopnost naslouchat druhým           

 • Schopnost spolupracovat s ostatními 

Motto: SAMOSTATNOST (Kompetence sociální a personální)  

 • Schopnost samostatně zvládnout osobní hygienu, jídlo, oblékání 

 • Umění samostatně se rozhodovat – zvolit si činnost, pomůcky 

 • Dodržování zásad slušného chování 

 • Schopnost sebevědomého jednání a vyjadřování 

 • Umění se bránit, umění odmítnout 

Motto: PEVNÉ VZTAHY V KOMUNITĚ (Kompetence činnostní a občanské)  

 • Schopnost důvěřovat druhým, svěřovat se 

 • Znalost lidí mimo rodinu, znalost svého bydliště 

 • Umění ocenit schopnosti své i druhých 

 • Schopnost přizpůsobit se změnám – pro vstup do ZŠ

Vzdělávací oblasti, ze kterých vychází náš vzdělávací obsah: 

DÍTĚ A JEHO TĚLO 

Dbáme na správné držení těla při řízených pohybových činnostech, vedeme děti k tomu, aby se pohybovaly bezpečně a zvládaly koordinovat své pohyby.  
- Rozvíjíme u dětí hrubou i jemnou motoriku tak, aby dítě mělo z pohybu radost a bylo pohybově aktivní při řízených i spontánních pohybových činnostech 
- Dbáme na správný úchop psacího a kreslícího náčiní, vedeme děti k rozeznávání základních geometrických tvarů, k práci s různým typem materiálu a nabízíme dětem k vyzkoušení nejrůznější výtvarné techniky. 
- Vedeme děti ke správným hygienickým a zdravotním návykům a postupnému zvládnutí sebeobsluhy 

DÍTĚ A JEHO PSYCHIKA 

a) JAZYK A ŘEČ – Cílem je, aby se dítě dokázalo domluvit s ostatními, dokázalo vyjádřit vlastní myšlenku, umělo naslouchat a porozumělo tomu, co říká druhý, aby umělo vyprávět své zážitky a chápalo verbální i nonverbální stránku komunikace. Dbáme zároveň na správnou výslovnost, a proto zahrnujeme do svého programu pravidelnou logopedickou prevenci a v pravidelných intervalech navštěvuje naši školku klinický logoped. 

     b) POZNÁVACÍ SCHOPNOSTI – Cílem je podporovat zvídavost a zájem dětí, uchopovat svět všemi smysly, rozvíjet pozorovací schopnosti, smysl pro detail, dokázat přiměřeně svému věku udržet pozornost a soustředit se po určitý čas, trénovat paměť a orientaci v základních časových a prostorových údajích. Při vedených i spontánních činnostech podporujeme děti v nalézání různých řešení a dáváme prostor jejich kreativitě, tvořivosti a fantazii. Dále je cílem umožnit chápat základní číselné a matematické pojmy a jednoduché souvislosti, umět porovnávat a uspořádávat předměty kolem sebe. Vzhledem k tomu, že v naší škole vyučujeme matematiku pomocí Hejného metody, zahrnujeme do řízené činnosti aktivity a jednoduché prvky rozvíjející předmatematické představy touto metodou (časová posloupnost pohádek, stavby z krychliček, obrazce z dřevěných tyček, házení kostkou a rytmické krokování doprovázené písničkami atd.) 

             c) SEBEPOJETÍ, CITY A VŮLE – Naším záměrem je vést děti ke zdravému sebevědomí, k umění samostatně se rozhodovat a požádat o pomoc či radu, cítí-li dítě potřebu. Umět se radovat z hezkých zážitků a vnímat to hezké kolem sebe. Cílem této vzdělávací oblasti je uvědomovat a poznávat sebe sama, aktivně se zapojovat do činností a kooperovat s ostatními, umět se přizpůsobit situaci úměrně svému věku a umět vyvinout určité úsilí k dokončení činnosti. 

DÍTĚ A TEN DRUHÝ 

V této oblast se zaměřujeme na utváření vztahů a navazování kontaktů s druhými (dětmi i dospělými), umění respektovat druhého a komunikovat s ním přiměřeným způsobem. Vzhledem k našemu záměru budovat zdravé sebevědomí dětí, vedeme děti k chápání vlastní hodnoty i hodnoty druhého i přes zjevné rozdíly mezi lidmi. Vedeme děti k porozumění běžným projevům emocí a nálad a podporujeme schopnost říci „ne“. 

DÍTĚ A SPOLEČNOST 

Cílem je uvést dítě do širšího společenství, než je jeho rodina. Vedeme děti k návykům a přiměřenému chování při různých společenských aktivitách a kulturních událostech. Pomáháme dětem utvořit si představu o různých sociálních rolích ve společnosti, vnímat kulturní hodnoty a umět se vyjádřit pomocí hudebních a výtvarných aktivit. 

DÍTĚ A SVĚT 

V této oblasti umožňujeme dětem orientovat se v prostředí, které je obklopuje, poznávat toto prostředí a získávat z něj praktické zkušenosti a poznatky. Pomáháme dětem uchopit svět kolem sebe, vnímat jeho řád a rozmanitost, všímat si okolního přírodního prostředí v místě, kde se naše školka nachází, všímat si změn v průběhu roku, nalézt kladný vztah k přírodě a naučit se chovat ohleduplně a šetrně k životnímu prostředí. 

Před začátkem každého školního roku je týmem pedagogických pracovníků MŠ Hlásek zvoleno celoroční téma (v minulých letech např. Duhový strom nebo Z pohádky do pohádky apod.), které je dále rozpracováno do kvartálních integrovaných tematických bloků včetně podtémat, která si pak pedagogové jednotlivých tříd dále zpracovávají do svých týdenních tematických plánů s vazbou na stanovené vzdělávací cíle a sledované kompetence. Přesto zůstává hlavním východiskem aktuální zájem dětí a podněty, které od dětí v rámci těchto témat vzejdou. 

Tento způsob volby vzdělávacího obsahu klade velké nároky na pedagogický personál, avšak umožňuje dětem i pedagogům prožívat a tvořit stále nové věci, které se tak neopakují každým rokem stále dokola 


 1.