Školní vzdělávací program

Podrobný popis organizace a obsahu výuky můžete prostudovat ve školním vzdělávacím programu. K zapůjčení je v kanceláři školy a k nahlédnutí u vchodových nástěnek. Nejčastější otázky zodpovídáme ve zkratce níže.
 
 
 

Jak probíhá výuka v naší škole?

Jak vypadá rozvrh?
 
    Výuka ve škole začíná v 8.30. Rozvrh je plánován podle klasických 45 minutových hodin, ale ve škole nezvoní. Skutečná délka hodin je přizpůsobována aktuálnímu zájmu a únavě dětí. 
    Český jazyk a matematika jsou vyučovány klasičtěji v samostatných hodinách. V první a druhé třídě se soustředíme na rozvoj pracovních návyků, poznávání učebních strategií. Starší děti si pak i v těchto hodinách plánují individuálně svoji práci. Pracují v malých skupinkách podle úrovně, na které jsou, nebo samostatně. Učitel a asistent provází každého, kdo potřebuje pomoci. Roli asistenta hrají často starší žáci nebo žáci, kteří jsou napřed. Pokud nemá žák svou práci hotovou, využívá podpory učitelů po vyučování, musí si naplánovat dokončení práce, až potom může na zájmové aktivity. Hlavním cílem těchto předmětů je tedy vybavit dítě kvalitním základem ve čtenářské a matematicko-logické gramostnosti, ale tak aby si poznatky samo objevovalo a konstruovalo.
    Předměty Člověk a svět (přírodověda, vlastivěda) jsou vyučovány ve dvou až tří hodinových blocích. Jsou propojovány s hudební, výtvarnou a pracovní výukou. Dětem je tu dáván  velký prostor, aby v těchto předmětech samy přinášely témata, která je baví a zajímají. Nabízí se tu také velký prostor pro realizaci těch dětí, které nejsou úspěšné v matematice a češtině, na kterých je postaven náš systém vzdělávání. Děti tu rozvíjejí více kooperaci a komunikativní dovednosti.  Při projektech je využívána spolupráce ve věkově heterogenních skupinách. Starší děti pracují v centrech aktivit. Každý měsíc (cca) se věnujeme jednomu tématu - dítě tak během týdne prostuduje téma z různých pohledů - ve výtvarném centru, v centru čtení, v centru objevy apod.
    Tímto systémem výuky se snažíme  zajistit jak dostatečný prostor pro zvládnutí povinných výstupů v matematice a češtině, tak pro možnost volby témat projektů a podporu zájmu a chuti k objevování světa.
 
Jak jsou děti hodnoceny?
    Děti nejsou známkovány. Místo žákovských knížek používáme sešit hodnocení a sebehodnocení žáka. Tam si děti zaznamenávají témata a výstupy za týden a samy si označují na jaké úrovni je zvládají. Učitel pak s rodičem reflektuje hodnocení, zda se dítě hodnotí adekvátně, podhodnocuje se nebo naopak nadhodnocuje. Abychom měli přehled, jak si dítě vede v jednotlivých oblastech, dostává dítě ke každému půlročnímu slovnímu hodnocení tabulku očekávaných výstupů a průběžně si tak vytváříme a zaplňujeme "mapu učebního pokroku" - co zvládám už z dalšího ročníku, v čem mám naopak rezervy atd.
 
Didaktické metody
   Při elementární výuce čtení se kloníme ke genetické metodě, protože děti již ve školce poznávají a začínají číst velká tiskací písmena. Letos ale testujeme  u prvňáčků výuku metodou Sfumato, která učí děti správně načítat slova, číst přesně bez domýšlení, dobře fixovat tvary písmen. Naším úkolem je nyní najít cestu, jak propojit výuku elementárního čtení s předškolní třídou, kde děti již začínají číst. Tak, abychom neblokovali nadšení ze čtení a zároveň dali dětem pevný základ čtení tak potřebný ke kritickému čtení. Ve psaní preferujeme klasické psací písmo. Starší děti pak nekdy přecházejí na tiskací. Matematiku učíme podle prof. Hejného. Ve výuce společenskovědních předmětů používáme moderní metody aktivního učení - Začít spolu, meotdy rozvíjející kritické myšlení, projektové vyučování - zaměřujeme se na rozvoj informační a technické gramotnosti. Každá metoda má ale své meze. Zásadní zůstává individuální sledování dítěte. Naším cílem je natolik vzdělaný a zkušený tým učitelů, abychom mohli nabídnout dítěti jinou metodu, pokud narazí na obtíže.
 

Konzultace s rodiči a péče odborníků

    Bohatá komunikace s rodiči je základem pro individuální plánování výuky. Mozaiku poznatků o potřebách dítěte nám pomáhá doskládat speciální pedagog, školní psycholožka, klinická psycholožka a speciální pedagožka z SPC Beroun a další odborníci. Podle jejich poznatků pak tvoříme individuální vzdělávací plány pro děti. Zároveň nám poskytují zpětnou vazbu a srovnání s ostatními žáky jiných škol.