ZÁVAZNÁ USTANOVENÍ PRO DISTANČNÍ VÝUKU

 
Distanční výuka bude obecně popsána ve školním řádu, konkrétní podoba bude vydána nařízením ředitele školy.
 
Povinnost poskytovat vzdělávání distanční formou, přestože jí nemá zapsanou v rejstříku, škole vznikne:
 
1) Když se celá ČR nebo region octne v podobné situaci, v jaké jsme byli na jaře = nikdo nikam nesmí. Takovou situaci vyhlásí vláda nebo MŠMT.
2) Když se víc než půlka dětí ze třídy (skupiny, kurzu) octne v karanténě, kterou vyhlásí hygiena. Neznamená to, že chybí víc jak půlka dětí, protože část z nich může chybět z jiného důvodu. Víc než půlka musí být v karanténě.
3) V karanténě je celá škola, celá třída nebo více tříd.
 
Jakmile vznikne škole povinnost vzdělávat žáky distanční formou, vznikne žákovi právo být tak vzděláván a současně povinnost se tak vzdělávat. Jestliže k tomu má podmínky. Respektive škola mu jde tak naproti, jak to jen jde.
 
§ Škola poskytuje vzdělávání distančním způsobem, pokud je v důsledku krizových nebo mimořádných opatření (například mimořádným opatřením KHS nebo plošným opatřením MZd) nebo z důvodu nařízení karantény znemožněna osobní přítomnost ve škole více než poloviny dětí/žáků/studentů alespoň jedné skupiny/třídy/oddělení/kurzu. Povinnost poskytovat tímto způsobem v daných situacích vzdělávání se vztahuje na základní školy, střední školy, konzervatoře, vyšší odborné školy, základní umělecké školy a jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky. Mateřské školy mají povinnost poskytovat vzdělávání distančním způsobem dětem, pro které je předškolní vzdělávání povinné, za předpokladu, že chybí většina dětí třídy, která je organizována výlučně pro tyto děti, nebo chybí většina těchto dětí z celé mateřské školy nebo z celého odloučeného pracoviště. Prezenční výuka dotčených dětí/žáků/studentů přechází na výuku distančním způsobem (s ohledem na jejich podmínky pro distanční vzdělávání). Ostatní děti/žáci/studenti, kterých se zákaz nedotkne, pokračují v prezenčním vzdělávání. Preferuje se, aby zároveň zůstávali součástí jedné skupiny.
 
Přesné znění školského zákona
 
(Školský zákon § 184a)
Zvláštní pravidla při omezení osobní přítomnosti dětí, žáků a studentů ve školách
 
(1) Pokud z důvodu krizového opatření vyhlášeného podle krizového zákona, nebo z důvodu nařízení mimořádného opatření podle zvláštního zákona, anebo z důvodu nařízení karantény podle zákona o ochraně veřejného zdraví není možná osobní přítomnost většiny žáků nebo studentů z nejméně jedné třídy, studijní skupiny, oddělení nebo kursu ve škole nebo většiny dětí, pro které je předškolní vzdělávání povinné, z mateřské školy nebo z odloučeného pracoviště nebo z nejméně jedné třídy, ve které se vzdělávají pouze tyto děti, poskytuje škola dotčeným dětem, žákům nebo studentům vzdělávání distančním způsobem.
(2) Vzdělávání distančním způsobem škola uskutečňuje podle příslušného rámcového vzdělávacího programu a školního vzdělávacího programu v míře odpovídající okolnostem.
(3) Děti, žáci a studenti jsou povinni se vzdělávat distančním způsobem s výjimkou žáků základní umělecké školy a jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky. Způsob poskytování vzdělávání a hodnocení výsledků vzdělávání distančním způsobem přizpůsobí škola podmínkám dítěte, žáka nebo studenta pro toto vzdělávání.
 
Žáci a studenti mají povinnost se distančně vzdělávat. U dětí mateřských škol se povinnost týká dětí, pro které je předškolní vzdělávání povinné. Povinnost neplatí pro žáky základní umělecké školy a jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky, kteří se zapojují dobrovolně.
 
Škola je povinna přizpůsobit distanční vzdělávání včetně hodnocení podmínkám dětí/žáků/studentů.
 
§ V ostatních případech škola nemá povinnost poskytovat vzdělávání distančním způsobem. Škola pak postupuje obdobně jako v běžné situaci, kdy děti/žáci/studenti nejsou přítomni ve škole. Doporučuje se však, pokud to organizační možnosti školy dovolí, udržovat alespoň částečně distanční vzdělávání dotčených dětí/žáků/studentů, a to na základě jejich dobrovolnosti a s ohledem na jejich individuální podmínky.

 

Zásady distančního vzdělávání

priloha_813235740_4_Principy a zásady úspěšného vzdělávání na dálku_podrobný materiál_A3_FINAL.pdf (173856)